معاون قضایی دادستان کل کشور در بازدید از کارخانه سپهر یراق پارسیان

معاون قضایی دادستان کل کشور در بازدید از کارخانه سپهر یراق پارسیان:
سپهر یراق پارسیان، مسائل زیست محیطی را قربانی کمیت تولید نکرده است